کارگاه WEB و SEO

کارگاه WEB و SEO

مخاطبان: مدیران و کارشناسان بازاریابی، ترویج، تبلیغات و روابط عمومی، مدیران توسعه بازار، مدیران عامل  شرکتهای کوچک و متوسط )

مدت دوره: 16 ساعت، 4 جلسه (ساعت 16 الی 20) 

شروع دوره 1398/10/17

شهریه ثبت نام:  800000 تومان

گواهينامه: گواهینامه رسمی آموزشگاه بازارسازان (ممهور به مهر برجسته، دو زبانه، دارای کد استعلام قابل  پیگیری و با امضای رییس انجمن علمی بازاریابی ایران)

شرایط ثبت نام:

ثبت نام گروهی، شامل تخفیف می باشد:

3تا5 نفر اول شامل 5% تخفیف و بیش از 6 نفر 10% تخفیف بیش از 10 نفر، نفر 11 ام رایگان

 

نظرات