توسعه صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا

توسعه صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا یک شرکت در شهر مشهد می باشد

شرکت دانش بنیان صنایع غذایی دلسا به عنوان اولین وبزرگترین مجموعه تولید بهبوددهنده ها ومکملهای صنایع آرد ونان درشمال وشمال شرق کشور از سال۱۳۸۸ شروع به فعالیت کرده وباایده محوری “تولید بهبود دهنده های آرد نان وفرآورده های آرد بر رسما آغاز به کارنموده است. شرکت دلسا برمبنای سالها تحقیق مستمربرروی انواع محصولات آردی تولیدی درجهان به ویژه نان برمبنای فرمولها ودانش فنی انحصاری خود اقدام به تولید بهبود دهنده های ویژه نان ومحصولات آردی نموده است درتولید محصولات غذایی نظیر نان ومحصولات آرد بر ، علاوه برلزوم استفاده از تجهیزات ومواد اولیه مناسب ،امروزه برای ایجاد تنوع وافزایش ماندگاری محصول ، حفظ ارزش تغذیه ای وبهداشتی محصول وارتقاکیفیت تغذیه ای محصول نهایی استفاده از بهبود دهنده های غذایی اجتناب ناپذیر است .