مرکز پژوهش و نوآوری موسسه آموزش عالی خراسان

مرکز پژوهش و نوآوری موسسه آموزش عالی خراسان یک شرکت در شهر مشهد می باشد