موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق

موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق یک شرکت در شهر مشهد می باشد

موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه در سال 1381 با هدف انجام پروژه های پژوهشی و مطالعاتی، و خدمات مشاوره ای،آموزشی و تجاری سازی در حوزه مدیریت و مدیریت تکنولوژی توسط جمعی از دانش آموختگان دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه شیراز، و دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران تاسیس شد.