این شرکت از سال 85 تا کنون در زمینه بومی سازی اندازه گیری ابعادی در حد میکرون فعالیت داشته و محصول ساخته شده خود را به صنایع دفاعی ارائه کرده است. همچنین نرم افزاری خاص کیفی برای فرایندهای مختلف تولید صنعتی تولید و ارائه نموده است