آیوتینگ، یک پلتفرم تبلیغات هوشمند مبتنی برمکان است که به کسب و کارها کمک می کند تا پیام مناسب را در زمان و مکان مناسب به شخص مناسب برسانند و موجب جذب مخاطب و ترافیک بیشتر در کسب و کارهای حوزه گردشگری، مراکز تجاری و تفریحی، موزه ها، فرودگاه ها، هتل ها و ... می شود و امکان تحلیل رفتار مخاطبان و ارائه راهکارهای توسعه و بهبود کسب و کارها را نیز فراهم می کند.