فعالیت کلیدی: مشاوره، طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری هوشمند داده کاوی و تحلیل داده های کسب و کار