فعالیت کلیدی: تولید و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری - نرم افزار تحلیل رفتار کاربران