چتر سفید حامیان پاژ با زمینه بررسی های تکمیلی در زمینه خدمات آنلاین حیوانات خانگی و گسترش روزافزون تعداد حیوانات خانگی در کشور که نیازمند دریافت خدمات مختلفی را هستند و همچنین سامان دهی کسب و کارها و حرفه های این بخش شروع به نگارش سایت و اپلیکیشن تخصصی در زمینه خدمات حیوانات خانگی با عنوان پتیگو نموده است