فعالیت کلیدی: طراحی و تولید دستگاه های هوشمند صنعتی در حوزه صنعت