فعالیت کلیدی: طراحی وساخت شیرهای اطمینان فشاربالا طراحی و ساخت ولدینگ تراک