شرکت مطلق کاران شرق در سال 94 با هدف طراحی وساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت وگاز وپتروشیمی تاسیس شد لذا با توجه به نیاز مبرم صنعت اصلی کشور ایران در حوزه نفت و گازو پتروشیمی و تجهیزات پر مصرف و وارداتی که قابلیت طراحی وساخت در داخل کشور را داشته باشند این موضوعات مورد مورد توجه قرا گرفت . چشم انداز : با نظر به اینکه شرکتهایی که در زمینه ابزارآلات خاص صنعت نفت وگاز فعالیت کنند در کشور بسیار کم است لذا مسیر حرکت وچشم انداز شرکت مطلق کاران به تولید این نوع ابزار آلات که تنوع گوناگونی دارد خواهد بود و امید است به عنوان تولید کننده اصلی وداخلی این نوع محصولات در پنج سال آینده شناخته شود و در صورت حذف واردات این نوع محصول کل نیاز داخلی در این زمینه را برآورده سازد.