طراحی و ساخت سیکل تولید توان ارگانیک از منابع بازیافت حرارت