طراحی وساخت انواع شیرهای چندراهه کنترل مسیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی طراحی و ساخت قطعات فلزی و لاستیکی تجهیزات ایستگاههای تقلیل فشار گاز تعمیر و نگهداری تجهیزات ایستگاههای تقلیل فشار گاز