با پشتوانه تجربیات کارشناسان خود، پمپیار تنها ارائه دهنده کالا نبوده، بلکه تمرکز اصلی این واحد ارائه راه حل هایی مبتنی بر محاسبات و تجربه های قبلی برای کاهش مشکلات خریدار در انتقال مواد بخصوص مواد غلیظ و حاوی ذرات جامد می باشد.