سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات مکانی در سازمان دهیاری ها

سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات مکانی در سازمان دهیاری ها یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

تهیه پایگاه داده مکانی و بستر استفاده از این نقشه و داده های مکانی بصورت موثر در حوزه روستاها