تهیه و تولید کیف های مدارسبا طرح ایرانی - اسلامی با طراحی جدید برای مدارس و ادارات ، تهیه و تولید کفش های اداری و مدارس