تهیه اطلاعات مکانی به روش سنجش از دور با استفاده از سنجنده های پهپادپایه