کریپتویاب از حدود یکسال پیش با رویکرد ایجاد بستری امن برای خرید و فروش و مبادلات ارزرمزها پایه گذاری شد. در حال حاضر کرپتویاب با پشتیبانی از چهار ارزرمز Bitcoin, Ethereum, Litecoin و Dash امکان خرید و فروش را در پلتفرمی امن برای کاربران فراهم کرده است.