: تولید پروتئین تک سلولی جهت حذف سویا در خوراک دام و طیور