تولید صنعتی کک سوزنی از لجن و پسماند مشتقات نفتی و زغال جهت تولید الکترود گرافیتی