طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، طراحی و مهندسی معکوس برد های الکترونیکی، طراحی یونیت های تست و باکس های تجهیزات خاص الکترونیکی و ابزار دقیق