سرنگ قفل شونده در فشار منفی (N-LOCK)- دستگاه جمع آوری و جداسازی چربی

فعالیت کلیدی: تولید، توزیع و پخش تجهیزات و ملزومات پزشکی