ایجاد تکنولوژی تولید و ارتقا و بهبود طراحی و عملکرد بلید شیور جراحی آتروسکوپی