شرکت مهام الکترونیک سماصنعت در راستای سیاست شهر هوشمند با طراحی و ساخت و سامانه های پیشرفته جمع آوری،پردازش و انتقال اطلاعات و فرامین متناسب با نیازهای بومی و فرهنگی کشورمان یکی از برندهای معتبر در این حوزه است.