شرکت از سال 1394 فعالیت خود را شروع کرده است و جزو شرکتهای دانش بیان در زمینه کانکتورهای الکتریکی است . تیم متخصص و با تجربه از مهمترین پارامترهای شرکت کارن است .