شرکت در زمینه تولید محصولات ضد امواج از قبیل: رنگ ضد امواج الکترومغناطیس، منسوجات ضد امواج و ارائه خدمات در حوزه محافظت الکترومغناطیسی فعالیت میکند.