سازمانی برتر در گسترش ایمنی سرنشین خودرو درجهت چشم انداز صنعت خودرو ایران سال 1410 ماموریت: گروه هیبرید چرخ ماموریت خود را از طریق توسعه ایمنی مجموعه چرخ خودرو با بکارگیری روشهای ذیل انجام میدهد: تحقیق ،توسعه ونوآوری در محصول و فرآیند تولید استفاده ازفناوری های نوین وتکنولوژی برتر بکارگیری تیمهای تخصصی ودانش بنیان تولید با سرمایه گذاری مشترک وسیستمهای کیفی نوین