شرکت یگانه کارآفرینان تدبیراندیش( یکتا) با ارائه پیشنهاد زیرساخت شبکه کسب و کارهای تخصصی (business networking) سعی در برقراری ارتباط و متصل نمودن سهامداران زنجیره ارزش را دارد.