سامانه های آبیاری هوشمند

فعالیت کلیدی: ۱- هوشمند سازی در کشاورزی ۲- راه اندازی سامانه های هوشمند آبیاری ۳- مشاوره، طراحی و اجرای سامانه های مکانیزه و خودکار آبیاری ۴- هوشمند سازی در تعیین زمان ومقدار آبیاری ۵- اتوماسیون سامانه های مکانیزه آبیاری ۶- اتوماسیون مزارع کشاورزی ۷- اتوماسیون و هوشمندسازی ساختمان های تولید (انبار، سردخانه و ساختمانهای پرورش دام، طیور و آبزیان)

ثبت شرکت: سهامی خاص  -  ۶۳۷۲۵  -   ۱۳۹۶/۱۱/۱۰