شرکت در تاریخ 26/09/97 ثبت و در مرکز رشد فناوری کشاورزی پذیرش شده است. شرکت در طول مدت حضور در مرکز تلاش دارد تا با استفاده دانش فنی حاصل در مراکز تحقیقاتی و همچنین تجربیات کسب شده در صنعت و کشاورزی مواد بهساز خاک را تولید و استفاده از آن را در بخش کشاورزی ترویج نماید