مانیتورینگ و اتوماسیون هوشمند با استفاده از سیستمهای توزین اتوماتیک(ترازوی رکوردگیر رشد طیور)