این شرکت با ایده محوری تولید ترکیبات زیستی ارتقاء دهنده مقاومت گیاهان به عوامل خسارتزا ، فعالیت می کند. ترکیب تولیدی توسط این شرکت یک جایگزین سموم کشاورزی بوده و مصرف آن راهی است به سوی کاهش مصرف سموم و سلامت محصولات کشاورزی. مدیران این شرکت کاملا فنی بوده و در زمینه کنترل بیولوژیک بیماری های محصولات کشاورزی مهم و استراتژیک، تجربه و تخصص دارند.