انتقال دانش فنی مربوط به ایده محوری مذکور به مرحله تولید تجاری در قالب شرکت مکمل فراسودمند طوس به شماره ثبت 52736 و شناسه ملی 14004471552 انجام شد. در این خصوص مجوزهای لازم از جمله پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری از اداره صنایع و همچنین پروانه بهداشتی و بهره‌برداری از اداره کل دامپزشکی استان کسب شده است.