بومی سازی و اتوماسیون خط تولید فراورده های تخمیری از ضایعات کشاورزی

فعالیت کلیدی: تولید و بسته بندی فراورده های پیاز و سیر