ایده محوری: تولید دارو- سرامیک ها- کود کشاورزی با استفاده از فناوری نانو

فعالیت کلیدی: تولید-توزیع و فروش انواع محصولات شیمیایی در حوزه فناوری نانو