شرکت کاداب در زمینه ی راهنمایی ، کارشناسی ،هوشمند و شفاف شدن فرایند کشاورزی از مرحله قبل از کاشت وتا بعد از مرحله داشت و رساندن محصولات کشاورزی به دست خریدار نهایی همراه اشخاص حقیقی و حقوقی است که در این حوزه فعالیت می نمایند