ایده محوری: تولید دستگاه استخراج رمز ارز و طراحی و ساخت سیستم خنک کن دارای صدای کم و مصرف انرژی پایین

فعالیت کلیدی: طراحی، مشاوره، امکان سنجی ، اخذمجوز،مدیریت نصب وراه اندازی وبهره برداری واحدهای تولیدی انرژی های نو وکلیه امورمجازمهندسی، بازرگانی، مشاوره، طراحی وتولیدی درزمینه برق ، کنترل ومخابرات