ایده محوری: استفاده از فضولات حیوانی بعنوان منبع تولید انرژی تجدیدپذیر و نیز غنی سازی و بهبود وضعیت بهداشتی کود حاصله