پایا گستر بوژان با هدف تولید هیتر گازی کم مصرف شکل گرفت

ایده محوری: جذب ذرات روغن در ونت اویل میست نیروگاه و پالایشگاه ها به منظور کاهش آلودگی و احیا روغن ونت شده