ایده محوری: اپلیکیشن فروشگاهی بر پایه درآمد زایی کاربر