ایده محوری: شبیه سازی پروسه های صنعتی ، دفاعی و آموزشی