ایده محوری: سوغات با ارزش افزوده: مرجع ارائه جواهرات هویتی و مفهومی مبتنی بر المان‌های ایرانی- اسلامی

فعالیت کلیدی: طراحی، تولید، مشاوره در انتخاب و عرضه جواهرات هویتی و مفهومی مبتنی بر المانهای ایرانی- اسلامی