ایده محوری: نوار بافی ( کارت بافی )

فعالیت کلیدی: تولید محصولات متنوع کاربردی از جمله زیور آلات با استفاده از هنر نوار بافی