اولین و گسترده ترین ارایه کننده "شیوه یادگیری عمیق "
برای داوطلبین آزمون های کشوری و بین المللی در دهه آینده
منطبق بر" نظریه های یادگیری "
و با هدف جایگاه یابی 《فرایند یادگیری》.

لرنیکس

لرنیکس

  • شبکه آموزش
مگجو

مگجو

  • مگجو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
جزوه ننویس

جزوه ننویس

  • اپلیکیشن دستیار آموزشی