کاوش رباتیک ویرا

ساخت ربات های هوشمند - ساخت ربات های بازرسی شبکه آب و فاضلاب ، چاه های عمیق و تونل حامل انرژی - راهبر شغلی کمیته امداد امام خمینی (ره)

شرکت کاوش رباتیک ویرادرسال ۱۳۹۰باهدف طراحی و تولید ربات های هوشمند توسط جمعی ازمتخصصین ومهندسین خلاق وجوان تاسیس گردیدوبه شماره ثبت 543058 دراداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. این شرکت باانجام تحقیقات طولانی مدت توانسته است به موفقیت های قابل توجهی در زمینه ربات های هوشمند پردازشی و بازرسی دست یافته وبه سهم خویش گامی راهرچندکوچک درامررباتیک ووابستگی خارجی وافزایش تولیدداخلی بردارد