روستاشاپ قصد دارد درقالب برنامه های نرم افزاری ، دستگاههای مختلف ( رایانه و دیگر دستگاههای هوشمند ) به روستاها رونق داده ، از تمامی فعالیتهای اقتصادی در روستاها با هدف(حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید) حمایت کند .
با استفاده از روستاشاپ مشتریان جدید پیدا کنید و ارتباط خود را با مشتریان مستحکم کنید به کسب و کار خود رونق دهید و روستای محل سکونت خود را هرچه آبادتر کنید