شرکت مشاورین فن آوری اطلاعات و ارتباطات آتریاد بیرجند

شرکت مشاورین فن آوری اطلاعات و ارتباطات آتریاد بیرجند یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

طراحی و ساخت دستگاه تعویض خودکار تراشه های برد های الکترونیکی