آخرين برگ سفرنامه باران اينست: كه زمين چركين است .


در مقطعى كه آلودگيهاى متعدد همچون : آلودگيهاى اخلاقى، سياسى، اجتمائى، صوتى وزیست محيطی ، سلامت جامعه بشرى را تهديد ميكند، شعر فوق تلنگرى است براى آگاهی ما از فلسفه وجودیمان.

باران براى پاك كردن زمين از آلودگيها مي آيد، ما براى چه آمده ايم؟

شرف انسانى تك تك ما حكم ميكند در حد بضاعت سفر نامه خود را بر پايه رفع آلودگيها نوشته و به آن عمل كنيم.

هرچند بهانه باران براى سفر، پاك كردن آلودگى زمين است، ولى كار آن در سازندگى و توليد هم ، غير قابل انكار ميباشد.

شركت جى سى نیزچون آواى نرم باران ،دميده در رنگين كمان، بستر سازى براى رفع آلودگى هوا را سر لوحه كار خود قرار داده، ضمن اينكه اعتقاد دارد اين هدف رافع ساير مسئوليتها نميباشد.

در اين راستا با توجه به تغييرات اقليم و مضافاً آلودگى هوا توسط خودروها در كلان شهرها، شرح وظائف خود را چنين ترسيم کرده و از پروردگار يكتا براى تحقق آن يارى ميطلبد:

- سرمایه گذاری و فرهنگ سازی برای جايگزينی موتور سيكلتهاى برقى به جای موتور سیکلتهای بنزينی .

- سرمایه گذاری دراحداث نیروگاه های خورشیدی

- طراحی و ساخت شیر هوشمند کاهنده مصرف سوخت و گازهای الاینده ناشی از سوخت ناقص خودروها