روش مگنتوتلوریک یکی از روش های ژئوفیزیکی (الکترومغناطیسی در حوزۀ فرکانس) است که از میدان های الکترومغناطیسی طبیعی زمین به منظور بررسی مقاومت ویژه الکتریکی ساختارهای زیر سطحی استفاده می کند. در بعضی مناطق به خصوص مناطق نفت خیز ایران که در این نواحی، گچ به عنوان سنگ پوش روی سنگ مخزن قرار گرفته است، لرزه نگاری پاسخ نمی دهد. سرعت موج لرزه ای درسنگ گچ و آهک بالا است. بنابر این امکان اینکه موج لرزه ای بتواند پاسخ مناسبی از آهک قرار گرفته زیر گچ پر سرعت بدهد، خیلی کم است. در این موارد، روش مگنتوتلوریک به منظور اکتشاف نفت، جایگزین روش لرزه نگاری می شود.